Anfon am dreial (A.51 Deddf Troseddu ac Anrhefn 1998)

Rydych yn cael eich anfon am dreial yn Llys y Goron sy’n eistedd yn ………… am y troseddau canlynol:

  • [Nodwch y troseddau ditiadwy’n unig yn gyntaf.]
  • [Nodwch unrhyw droseddau diannod neu neillffordd cysylltiedig.]

Byddwch yn mynd yno ar ………… ar gyfer [gwrandawiad rhagarweiniol] [gwrandawiad pledio a rheoli achos] [gwrandawiad paratoi ar gyfer treial a phledio].

[Delio â mechnïaeth/remand, fel sy’n briodol]

[Dalier sylw: Rhaid i’r unigolyn a gyhuddir o lofruddiaeth gael ei remandio yn y ddalfa i ymddangos gerbron Llys y Goron cyn gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol ac ym mhob achos o fewn 48 awr i ddyddiad yfory. Ac eithrio dyddiau Sadwrn a Sul, Dydd Nadolig, Dydd Gwener y Groglith a Gwyliau Banc.]

 


[Mechnïaeth ddiamod]
[Mechnïaeth amodol]
[Remandio yn y ddalfa cyn collfarnu (troseddau ditiadwy a neillffordd)]