Troseddau rhywiol (A.1 Deddf Troseddau Rhywiol (Diwygio) 1992)

Mae’n drosedd cyhoeddi neu ddarlledu unrhyw ddeunydd sy’n debygol o adnabod y dioddefwr honedig. Bydd y cyfyngiad awtomatig hwn mewn grym drwy gydol oes y dioddefwr honedig, oni chyfarwyddir fel arall gan y llys hwn neu Lys y Goron.