Remandio i lety cadw pobl ifanc

 • Gwrthod mechnïaeth yw hyn. Cyn cael eich remandio i lety cadw pobl ifanc rhaid i’r llys ganfod eithriadau i’r ‘hawl i fechnïaeth’ dan y Ddeddf Mechnïaeth. Mae gwahanol seiliau’n berthnasol, yn dibynnu ar y math o drosedd y cyhuddwyd yr unigolyn ifanc ohono.
 • Gall llety cadw pobl ifanc fod yn gartref diogel i blant, uned hyfforddi ddiogel neu’n sefydliad i droseddwyr ifanc.
 • Gall y llys wneud gorchymyn ar yr amod fod un o’r setiau o amodau canlynol yn berthnasol:

Set gyntaf o amodau

 1. Amod oedran – rhaid i’r plentyn fod rhwng 12 a 17 oed;
 2. Amod trosedd – rhaid i’r trosedd fod yn drosedd treisgar neu rywiol, neu’n drosedd sydd â chosb o 14 mlynedd neu fwy o garchar yn achos oedolyn;
 3. Amod angen – rhaid i’r llys fod o’r farn, wedi ystyried yr holl opsiynau o ran remandio’r plentyn, mai dim ond remandio’r plentyn i lety cadw pobl ifanc fyddai’n ddigonol er mwyn:
  1. amddiffyn y cyhoedd rhag marwolaeth neu niwed personol difrifol (corfforol neu seicolegol) o ganlyniad i droseddau pellach, neu
  2. atal y plentyn rhag cyflawni troseddau all arwain at ddedfryd o garchar;
 4. Amod cyntaf neu ail o ran cynrychiolaeth gyfreithiol – Yr amod cyntaf yw bod gan y plentyn gynrychiolaeth gyfreithiol. Os nad oes ganddo, mae’n ddigonol bodloni’r ail amod os oedd gan y plentyn gynrychiolaeth bod fod y gynrychiolaeth wedi’i thynnu’n ôl (oherwydd ymddygiad y plentyn neu eu hadnoddau ariannol), neu os gwnaeth y plentyn gais am gynrychiolaeth a gafodd ei wrthod (ar sail adnoddau ariannol), neu os oedd y plentyn (wedi iddo gael ei hysbysu am yr hawl i wneud cais am gynrychiolaeth) wedi gwrthod neu fethu â gwneud cais.

Ail set o amodau

 1. Amod oedran – rhaid i’r plentyn fod rhwng 12 a 17 oed;
 2. Amod dedfrydu – rhaid iddi ymddangos i’r llys fod posibilrwydd gwirioneddol o ddedfryd dan glo am y trosedd;
 3. Amod trosedd – rhaid i’r trosedd fod yn un carcharol;
 4. Amod hanes cyntaf neu ail – Yr amod hanes cyntaf yw bod gan y plentyn hanes diweddar o ddianc tra’n destun remand dan glo a bod y trosedd neu yr honnir bod y trosedd (neu un neu fwy ohonynt) wedi ei gyflawni tra bod y plentyn wedi’i remandio i lety awdurdod lleol neu lety cadw pobl ifanc. Yr ail amod hanes yw bod y trosedd ynghyd ag unrhyw droseddau carcharol eraill y mae’r plentyn wedi’i gael yn euog ohonynt mewn unrhyw achos yn gyfystyr, neu y byddent, pe byddai’r plentyn wedi’i gael yn euog o’r trosedd hwnnw neu’r troseddau hynny, yn gyfystyr â hanes diweddar o gyflawni trosedd carcharol tra ar fechnïaeth neu tra’n destun remand dan glo;
 5. Amod angen – gweler cerdyn 47;
 6. Amod cynrychiolaeth gyfreithiol cyntaf neu ail – gweler cerdyn 47.