Remandio i lety cadw ieuenctid, cyfres 1af o amodau (pobl ifanc rhwng 12-17 oed, troseddau ditiadwy a neillffordd)

Rydym yn eich remandio i lety awdurdod lleol tan ………… Tan hynny byddwch yn gyfrifoldeb / derbyn gofal gan ………… [rhowch fanylion yr awdurdod lleol dynodedig].

Nid ydym yn rhoi mechnïaeth i chi oherwydd:

 1. mae seiliau sylweddol dros gredu:
  1. na ddowch yn ôl i’r llys [a/neu]
  2. y byddwch yn cyflawni trosedd [a/neu]
  3. y byddwch yn ymyrryd â thystion neu’n rhwystro cwrs yr achos [a/neu]
 2. honnir y byddwch yn cyflawni trosedd ar fechnïaeth, oherwydd cafodd y trosedd hwn ei gyflawni ar fechnïaeth [a/neu]
 3. cawsoch eich rhyddhau’n flaenorol ar fechnïaeth amodol ac ni wnaethoch gadw at yr amodau hynny [a/neu]
 4. mae seiliau sylweddol dros gredu y byddwch yn cyflawni trosedd sy’n debygol o achosi, neu wneud i ………… [rhowch fanylion yr unigolyn cysylltiedig] ofni cael anaf corfforol neu feddyliol [a/neu]
 5. rydym yn fodlon y dylid gwrthod er eich lles eich hun [a/neu]
 6. rydych eisoes yn garcharor yn y carchar [a/neu]
 7. rydym yn fodlon nad oes gennym ddigon o wybodaeth i benderfynu a ddylid eich rhyddhau neu beidio [a/neu]
 8. dyma’r unig ffordd briodol i wneud yn siŵr y paratoir adroddiad.

Credwn hyn oherwydd:

 1. pa mor ddifrifol yw’r trosedd a pha ddedfryd y gallech ei derbyn amdano [a/neu]
 2. eich cofnod troseddol a’ch cefndir [a/neu]
 3. cawsoch fechnïaeth o’r blaen ac ni wnaethoch ufuddhau iddi [a/neu]
 4. oherwydd cryfder y dystiolaeth yn eich erbyn [a/neu]
 5. oherwydd y gallech ymddwyn mewn ffordd a allai achosi, neu wneud i ………… [rhowch fanylion yr unigolyn cysylltiedig] feddwl y gallech achosi niwed iddynt [a/neu]
 6. [unrhyw reswm perthnasol arall – rhowch fanylion.]

Cyhuddir chi o drosedd [difrifol] [treisgar] [rhywiol].

Mae angen eich remandio i lety cadw ieuenctid [i amddiffyn y cyhoedd rhag marwolaeth neu niwed difrifol gennych] [i’ch atal rhag cyflawni troseddau sy’n cario dedfryd o garchar] oherwydd ………..