Remandio i lety awdurdod lleol (troseddau neillffordd/ditiadwy yn unig)

Rydych yn cael eich remandio i lety awdurdod lleol tan ………… Tan hynny bydd ………… yn gyfrifol amdanoch/yn gofalu amdanoch [rhowch fanylion yr awdurdod lleol dynodedig].

Nid ydym yn caniatáu mechnïaeth i chi oherwydd:

 1. bod sail gref dros gredu’r canlynol:
  1. na fyddech yn dod yn ôl i’r llys, [a/neu]
  2. y byddwch yn cyflawni trosedd [a/neu]
  3. y byddwch yn ymyrryd â thystion neu’n rhwystro cwrs yr achos [a/neu]
 2. honnir y byddwch yn cyflawni trosedd ar fechnïaeth, oherwydd i’r trosedd hwn gael ei gyflawni ar fechnïaeth [a/neu]
 3. eich bod wedi cael eich rhyddhau ar fechnïaeth amodol yn flaenorol ac nad ydych wedi glynu at yr amodau hynny [a/neu]
 4. bod sail gref dros gredu y byddech yn cyflawni trosedd sy’n debygol o achosi, neu wneud i ………… [rhowch fanylion person cysylltiedig] ofni anaf corfforol neu feddyliol [a/neu]
 5. rydym wedi ein bodloni y dylid ei wrthod er eich lles chi eich hun [a/neu]
 6. eich bod eisoes yn bwrw dedfryd dan glo [a/neu]
 7. ein bod yn fodlon nad oes gennym ddigon o wybodaeth i benderfynu a ellir eich rhyddhau ai peidio [a/neu]
 8. dyma’r unig ffordd briodol o sicrhau y caiff adroddiad ei baratoi.

Rydym yn credu hyn oherwydd:

 1. difrifoldeb y trosedd a sut yr ymdrinnir â chi am ei gyflawni [a/neu]
 2. eich cofnod troseddol a’ch cefndir [a/neu]
 3. y rhoddwyd mechnïaeth i chi o’r blaen ond na fu i chi ufuddhau [a/neu]
 4. cryfder y dystiolaeth yn eich erbyn, [a/neu]
 5. fe allech ymddwyn mewn ffordd a allai achosi neu wneud i ………… [rhowch fanylion person cysylltiedig] feddwl y gallech achosi niwed iddynt [a/neu]
 6. [unrhyw berson perthnasol arall – rhowch fanylion.]

Rhaid i chi ddod yn ôl i’r llys ar ………… am ………… am/pm.

[Lle bo hynny’n berthnasol.] Cewch eich remandio i lety awdurdod lleol dan yr amodau canlynol …………

[Nodwch yn union beth fydd yr amodau, e.e.

 • byw yn y man y caiff ei gyfarwyddo i fyw ynddo gan y Tîm Troseddwyr Ifanc/awdurdod lleol
 • ble na chânt fyw
 • cyflwyno’i hun mewn gorsaf heddlu
 • dim cyswllt â thystion
 • unrhyw amod arall angenrheidiol.]

Os byddwch yn torri unrhyw un o’r amodau, byddwch yn cael eich arestio ac yn gorfod dod yn ôl i’r llys a gallem benderfynu y dylech gael eich remandio i Lety Cadw Pobl Ifanc.