Remandio i lety awdurdod lleol (troseddau digarchar)

Rydych yn cael eich remandio i lety awdurdod lleol tan ………… Tan hynny bydd ………… yn gyfrifol amdanoch/yn gofalu amdanoch [rhowch fanylion yr awdurdod].

Nid ydym yn caniatáu mechnïaeth i chi oherwydd:

 1. credwn na fyddwch yn dod yn ôl i’r llys oherwydd eich methiant blaenorol i wneud hynny [a/neu]
 2. eich bod wedi eich rhyddhau ar fechnïaeth amodol yn flaenorol ac nad ydych wedi glynu at yr amodau hynny a bod gennym sail gref dros gredu:
  1. na fyddech yn dod yn ôl i’r llys, [a/neu]
  2. y byddwch yn cyflawni trosedd [a/neu]
  3. y byddwch yn ymyrryd â thystion neu’n rhwystro cwrs yr achos [a/neu]
 3. eich bod wedi eich rhyddhau ar fechnïaeth amodol yn flaenorol ac nad ydych wedi glynu at yr amodau hynny a bod gennym sail gref dros gredu y byddech yn cyflawni trosedd sy’n debygol o achosi, neu wneud i ………… [rhowch fanylion person cysylltiedig] ofni anaf corfforol neu feddyliol [a/neu]
 4. rydym wedi ein bodloni y dylid ei wrthod er eich lles chi eich hun [a/neu]
 5. eich bod eisoes yn bwrw dedfryd dan glo.

Rhaid i chi ddod yn ôl i’r llys ar ………… am ………… am/pm.

[os yw’n berthnasol.] Cewch eich remandio i lety awdurdod lleol dan yr amodau canlynol …………

[Nodwch yn union beth fydd yr amodau, e.e.

 • byw yn y man y caiff ei gyfarwyddo i fyw ynddo gan y Tîm Troseddwyr Ifanc/awdurdod lleol
 • ble na chânt fyw
 • cyflwyno’i hun mewn gorsaf heddlu
 • dim cyswllt â thystion
 • unrhyw amod arall angenrheidiol.]

Os byddwch yn torri unrhyw rai o’r amodau, byddwch yn cael eich arestio ac yn gorfod dod yn ôl i’r llys.