Penderfyniad trosedd difrifol (pobl ifanc 12-14 oed sy’n droseddwyr mynych a phobl ifanc 15-17 oed) - Traddodi ar gyfer dedfryd

Traddodi ar gyfer dedfryd (arwydd o bledio’n euog neu’n dilyn dedfryd yn y llys ieuenctid)

Rydych wedi [pledio’n euog i][eich cael yn euog o ] ………… [rhowch y trosedd(au)].

Gan ystyried difrifoldeb y trosedd(au), rydym wedi penderfynu y dylech gael eich dedfrydu gan Lys y Goron. Er gwaethaf eich oedran, rydym yn ystyried y mater yn un mor ddifrifol fod dedfryd sylweddol fwy na dwy flynedd dan glo yn bosibilrwydd cryf [rhowch resymau dros hyn].

Yr ydych felly yn cael eich traddodi i Lys y Goron yn ………… [nodwch pa Lys y Goron] ar gyfer dedfryd ar [ddyddiad ac amser a bennir gan Lys y Goron] [neu nodwch ddyddiad y gwrandawiad].

Yn y cyfamser rydych ………… [rhowch fanylion y remand].