Penderfyniad trosedd difrifol (pobl ifanc 12 – 14 oed sy’n droseddwyr mynych a phobl ifanc 15 - 17 oed) - Anfon am dreial

Anfon am dreial (arwydd o bledio’n ddieuog neu ddim ple yn cael ei ddatgan)

Fe’ch cyhuddir o ………… [nodwch y trosedd(au)].

O gofio difrifoldeb y trosedd(au), rydym wedi penderfynu y dylid delio â chi yn Llys y Goron. Er gwaethaf eich oed, ystyriwn fod y mater hwn yn fater mor ddifrifol nes y dylai bod dedfryd o gryn dipyn yn fwy na dwy flynedd dan glo ar gael [rhowch resymau dros y farn hon].

Rydych felly yn cael eich anfon i Lys y Goron yn ………… [nodwch pa Lys y Goron] ar gyfer treial ar ………… [nodwch ddyddiad y gwrandawiad].

Yn y cyfamser, rydych ………… [rhowch fanylion y remand].