Gorchymyn ymddygiad troseddol

Rydym yn gwneud gorchymyn ymddygiad troseddol yn yr achos hwn am [………… blynedd][hyd nes y gwneir gorchymyn pellach].

Rydym yn fodlon eich bod wedi ymddwyn mewn ffordd sydd wedi neu sy’n debygol o achosi aflonyddwch, braw neu drallod ac ystyriwn y bydd gwneud gorchymyn yn eich helpu i beidio ag ymddwyn felly.

Rydym yn gwneud y gorchymyn hwn oherwydd …………

Tra byddwch ar y gorchymyn hwn rhaid i chi:

[Nodwch y gweithredoedd a waherddir.]

[Nodwch y gweithredoedd sy’n ofynnol.]

Os na fyddwch yn cydymffurfio â’r gorchymyn hwn byddwch yn cyflawni trosedd difrifol ac efallai’n gorfod mynd i garchar.

Ydych chi’n deall?

Rhaid i chi aros am gopi o’r gorchymyn cyn i chi adael adeilad y llys.