Gorchymyn risg rhywiol

Rydym yn gwneud gorchymyn risg rhywiol am gyfnod o …………

Rydych wedi gwneud rhywbeth oedd yn rhywiol ei natur. Mae angen amddiffyn y cyhoedd rhag cael niwed rhywiol gennych.

Am y ………… blynedd nesaf ni ddylech …………

[Nodwch yn yr union dermau pa waharddiadau yr ydych yn eu gosod ar sail ymddygiad y diffynnydd.]

[Yr unig waharddiadau y gellir eu gosod yw rhai sydd eu hangen i amddiffyn y cyhoedd rhag cael niwed rhywiol gan y diffynnydd. Lle gwaherddir teithio dramor, rhaid i’r llys orchymyn bod unrhyw basbort yn cael ei ildio.]

Os torrwch y gorchymyn hwn, byddwch yn cyflawni trosedd difrifol a gallech orfod mynd i’r carchar.

Mae’n ofynnol i ni eich hysbysu y bydd yr Awdurdod Diogelu Annibynnol yn eich gwahardd rhag gweithio gyda phlant a / neu oedolion agored i niwed.