Gorchymyn rhianta

Rydym am wneud gorchymyn rhianta am gyfnod o ………… [nodwch am ba hyd] er mwyn atal ………… [noder yr enw] rhag:

  • cyflawni trosedd pellach, [ac/neu]
  • ailadrodd y math o ymddygiad a arweiniodd at wneud y gorchymyn …………

Bydd y gorchymyn hwn yn eich helpu i ddarparu’r gofal, yr amddiffyniad a’r gefnogaeth briodol i gyflawni hyn.

Y swyddog Tîm Troseddwyr Ifanc fydd ………… [noder yr enw].

Bydd y gorchymyn yn para am ………… mis.

Rhaid i chi fynychu sesiynau [cynghori] [cyfarwyddo] yn unol â chyfarwyddyd ………… [nodwch yr enw] am gyfnod o ………… [noder am ba hyd].

[Lle bo hynny’n briodol.] Yn ogystal, disgwylir i chi ………… [nodwch y manylion].

Gallwch chi neu’r swyddog Tîm Troseddwyr Ifanc wneud cais i’r llys am adolygu’r gorchymyn ar unrhyw adeg.

Os na fyddwch yn cydymffurfio â’r gorchymyn hwn, efallai y byddwch wedi cyflawni trosedd y gellir ei gosbi â dirwy o hyd at £1,000.