Gorchymyn gwneud iawn

 • Ar gael ar gyfer pob unigolyn ifanc.
 • Uchafswm o 24 awr dros gyfnod o dri mis.
 • Rhaid i’r gwneud iawn sy’n ofynnol fod yn gymesur â difrifoldeb y trosedd. Rhoddir yr unigolyn ifanc dan oruchwyliaeth swyddog Tîm Troseddwyr Ifanc gydol cyfnod y gorchymyn.
 • Nid cosb gymunedol ydyw.
 • Dylai’r llys bennu a ddylid gwneud yr iawn sy’n ofynnol:
  • i unigolyn/unigolion a bennir, neu
  • i’r gymuned yn gyffredinol.
 • Rhaid i’r llys gael ac ystyried adroddiad ysgrifenedig cyn gwneud gorchymyn gwneud iawn.
 • Ni ellir cyfuno Gorchymyn Gwneud Iawn â gorchymyn adsefydlu pobl ifanc neu orchymyn cadw dan glo a hyfforddi.

1. Rydym yn mynd i wneud gorchymyn gwneud iawn yn eich achos chi am gyfnod o dri mis.

Byddwch yn cael eich rhoi dan oruchwyliaeth [nodwch enw’r swyddog Tîm Troseddwyr Ifanc perthnasol].

Mae’n rhaid i chi [rhowch fanylion y gwneud iawn ac a ddylid gwneud yr iawn i unigolyn neu i’r gymuned].

Gallwch chi neu’r swyddog Tîm Troseddwyr Ifanc wneud cais i’r llys am adolygu’r gorchymyn.

Os byddwch yn torri unrhyw un o delerau’r gorchymyn, efallai y byddwch yn cael eich dwyn yn ôl i’r llys a gallem eich cosbi mewn ffordd arall. Gallwch chi neu eich swyddog ofyn i’r llys ailedrych ar y gorchymyn os bydd eich amgylchiadau’n newid.

Ydych chi’n deall?

[Wrth y troseddwr a’r rhiant/gwarcheidwad.] Oes gennych chi rywbeth i’w ddweud?

Felly rydym yn gwneud Gorchymyn Gwneud Iawn.

Rydym wedi lleihau’ch dedfryd oherwydd eich bod wedi pledio’n euog. Pe na baech wedi gwneud hynny, byddem wedi rhoi dedfryd o ………… i chi

Ydych chi’n deall?

[Ystyriwch unrhyw orchmynion ategol.]

2. Er y gallem wneud gorchymyn gwneud iawn, rydym wedi penderfynu peidio â gwneud y fath orchymyn oherwydd ………… [rhowch fanylion].