Gorchymyn Cadw a Hyfforddi

 • Ar gael i blant a phobl ifanc rhwng 12 ac 17 oed. Os yw’r plentyn neu’r unigolyn ifanc yn 12 – 14 oed, ni ellir ond gwneud y gorchymyn os yw’n droseddwr mynych.
 • Cyfnodau penodol o 4, 6, 8, 10, 12, 18 neu 24 mis (nid oes yn rhaid i orchmynion cydolynol fod am gyfanswm y cyfnodau hyn).
 • Rhaid ystyried adroddiad cyn-dedfrydu ysgrifenedig.
 • Rhaid i’r trosedd(au) fod mor ddifrifol fel mai dedfryd dan glo yw’r unig gosb briodol. Mae angen rhoi rhesymau pam na ellir cyfiawnhau Gorchymyn Adsefydlu Pobl Ifanc ynghyd â goruchwyliaeth a gwyliadwraeth ddwys/maethu.

Am y trosedd(au) rydym yn gwneud gorchymyn cadw a hyfforddi am gyfnod o ………… mis.

[Lle ceir mwy nag un trosedd, nodwch a ydynt yn gydredol neu’n gydolynol.]

 1. Rydym yn credu bod hyn yn angenrheidiol oherwydd bod y trosedd(au) mor ddifrifol fel mai cadw dan glo yw’r unig ddewis oherwydd …………
 2. [Defnyddiwch eich ffurflen ddedfrydu i nodi eich rhesymau, gan gynnwys:

  • Eich asesiad o’r amgylchiadau gwaethygol neu liniarol sy’n pennu lefel y beiusrwydd a maint y niwed a achoswyd (trosedd)..
  • Lliniariad personol (troseddwr) y plentyn neu’r unigolyn ifanc.]

  Rydym wedi lleihau’ch dedfryd oherwydd eich bod wedi pledio’n euog. Pe na baech wedi gwneud hynny, byddem wedi rhoi dedfryd o ………… i chi

  Ni allwn gyfiawnhau rhoi gorchymyn adsefydlu ieuenctid gyda goruchwyliaeth a gwyliadwriaeth dwys neu faethu oherwydd …………

[neu]

 1. Dyfarnwn eich bod wedi torri eich gorchmynion adsefydlu ieuenctid yn fwriadol ac yn gyson drwy [rhowch fanylion]. Mae’r llys yn awr wedi penderfynu nad oes ganddo unrhyw ddewis arall ond rhoi dedfryd o garchar a fydd am gyfnod o ………… mis.

[Lle y bo hynny’n briodol.]

Rydym wedi ystyried y ffaith eich bod wedi cydymffurfio â rhai o ofynion eich gorchymyn.

Wrth benderfynu fod hyd y ddedfryd hon yn briodol rydym wedi ystyried y ffaith eich bod wedi treulio ………… diwrnod/wythnos ar remand.

[Os bydd y plentyn neu’r unigolyn ifanc wedi cael ei remandio yn y ddalfa neu ar gyrffyw gyda thag am fwy na 9 awr y dydd, bydd eich cynghorydd cyfreithiol yn cyfrifo faint o ddyddiau/wythnosau y dylid eu hystyried.]

Fel arfer, cewch eich rhyddhau ar ôl i chi fwrw hanner eich dedfryd. Cewch wybod beth ddylech ei wneud pan gewch eich rhyddhau. Os na fyddwch yn gwneud yr hyn y dywedir wrthych am ei wneud, byddwch yn cael eich dwyn yn ôl gerbron y llys a gallech gael eich dirwyo neu eich anfon yn ôl i’r ddalfa.

Ydych chi’n deall?

[Ystyriwch unrhyw orchmynion ategol.]

Rhaid i chi hefyd dalu gordal o £………… Defnyddir yr arian hwn i ariannu gwasanaethau i ddioddefwyr