Gorchymyn atgyfeirio pellach wedi’i orfodi (pan fodlonir amodau dewisol)

Rydym yn ymwybodol o ………… [rhowch fanylion y trosedd, person ifanc, teulu]. Ar gyfer y troseddau pellach hyn, rydym wedi penderfynu rhoi gorchymyn atgyfeirio newydd i chi am gyfnod o ………… mis. Mae hyn yn ychwanegol at eich gorchymyn cyfredol. Bydd y gorchymyn newydd yn dechrau pan fydd y gorchymyn cyfredol yn dod i ben.

Mae’r gorchymyn atgyfeirio sydd gennych ar hyn o bryd yn dal yn weithredol. Mae disgwyl i chi barhau i wneud y pethau a restrir yn y gorchymyn hwnnw ac i fynychu cyfarfodydd nes iddo ddod i ben.

Ydych chi’n deall?

(Ar gyfer pob datganiad pan gyflawnir troseddau pellach)

Os na fyddwch yn gwneud y pethau a restrir yn y gorchymyn atgyfeirio, os na fyddwch yn mynychu cyfarfodydd, neu os byddwch yn cyflawni unrhyw droseddau pellach, byddwch yn cael eich galw’n ôl i’r llys a gellir delio â chi mewn ffordd arall.

Ydych chi’n deall