Gorchymyn atgyfeirio (i rai 10-17 oed yn unig)

Am y trosedd(au) o ………… rydym yn gwneud gorchymyn atgyfeirio am ………… mis.

Byddwch yn cwrdd â phanel o bobl fydd yn cael gwybod y ffeithiau canlynol am eich troseddu …………

Yna byddant yn gofyn i chi gytuno a llofnodi contract yn cynnwys gweithgareddau i’ch atal rhag aildroseddu. Mae’r gorchymyn yn dechrau ar y diwrnod y llofnodwch y contract.

Os na lofnodwch y contract, neu os na wnewch y pethau a restrir ynddo, gallech orfod dod yn ôl i’r llys a chael dedfryd wahanol.

Rhaid i [nodwch enwau rhiant neu rieni / gwarcheidwad neu warcheidwaid / cynrychiolydd awdurdod lleol] ………………. hefyd fynychu’r cyfarfodydd.

Bydd eich gorchymyn yn cael ei oruchwylio gan y ………… Tîm Troseddwyr Ifanc.

Rhaid i chi aros am gopi o’r gorchymyn cyn i chi adael adeilad y llys.

Rhaid i chi hefyd dalu gordal o £…………

Ydych chi’n deall?