Gorchymyn atal niwed rhywiol

Rydym yn gwneud gorchymyn atal niwed rhywiol am gyfnod o …………

Cawsoch eich dedfrydu am drosedd(au) rhywiol ac mae angen amddiffyn y cyhoedd rhag cael niwed rhywiol gennych.

Mae hyn yn golygu, am y ………… blynedd nesaf, na ddylech ………….

[Nodwch yn yr union dermau pa waharddiadau yr ydych yn eu gosod ar sail ymddygiad y diffynnydd.]

[Yr unig waharddiadau y gellir eu gosod yw rhai sydd eu hangen i amddiffyn y cyhoedd rhag cael niwed rhywiol gan y diffynnydd. Lle gwaherddir teithio dramor, rhaid i’r llys orchymyn bod unrhyw basbort yn cael ei ildio.]

Os torrwch y gorchymyn hwn, byddwch yn cyflawni trosedd difrifol a gallech orfod mynd i’r carchar.

Peidiwch â gadael adeilad y llys tan fydd gennych gopi o’r gorchymyn.