Gohirio ar gyfer cael adroddiad cyflym

Rydym yn rhoi eich achos o’r neilltu [tan ………… am/pm heddiw] [tan …………].

Mae’n rhaid i chi weld a chydweithredu â swyddog Tîm Troseddwyr Ifanc a fydd yn paratoi adroddiad [ysgrifenedig] [llafar] byr a fydd yn rhoi mwy o wybodaeth i ni amdanoch, yn seiliedig ar ein hasesiad cychwynnol o ddifrifoldeb eich troseddu.

  • [Eglurwch eich asesiad ar sail y ffurflen gais am Adroddiad Cyn Dedfrydu a’r hyn rydych am i’r Tîm Troseddwyr Ifanc roi sylw iddo’n benodol yn yr adroddiad.
  • Eglurwch mai asesiad o ddifrifoldeb dros dro yn unig ydyw ac nad yw’n rhwymo’r fainc nesaf. Mae’r holl ddewisiadau dedfrydu yn agored o hyd.
  • Ymdriniwch â mechnïaeth fel sy’n briodol.]