Gofynion hysbysu (wrth ddedfrydu)

Cawsoch eich collfarnu a’ch dedfrydu am drosedd(au) rhywiol a restrir yn Atodlen 3 o’r Ddeddf Troseddau Rhywiol 2003. O fewn tri diwrnod [i’ch rhyddhau] rhaid i chi hefyd fynd i orsaf heddlu i ddweud wrthynt:

  • eich enw llawn, gan gynnwys pob enw arall y byddwch efallai’n eu defnyddio
  • eich dyddiad geni
  • eich rhif Yswiriant Gwladol
  • manylion eich cyfrif banc, eich cardiau credyd a debyd, eich pasbort a’ch dogfen adnabod
  • eich prif gyfeiriad ac unrhyw gyfeiriadau eraill y byddwch efallai’n byw ynddynt. Os nad oes gennych brif gyfeiriad, bydd rhaid i chi ddarparu, bob 7 diwrnod, gyfeiriad neu leoliad yn y DU lle gellir dod o hyd i chi’n rheolaidd. Mae’n rhaid i chi hefyd ddweud wrth yr heddlu os byddwch yn aros mewn cyfeiriad y mae unrhyw un o dan 18 oed yn byw ynddo.

Os newidiwch eich enw neu os defnyddiwch gyfeiriad am fwy na saith diwrnod mewn blwyddyn, rhaid i chi ddweud wrth yr heddlu o fewn tri diwrnod iddo ddigwydd.

Os ydych yn bwriadu teithio dramor, bydd rhaid i chi ddweud wrth yr heddlu am y daith 7 diwrnod ymlaen llaw, waeth beth fo hyd y daith.

Rhaid i chi gadarnhau eich manylion i’r heddlu bob 12 mis, hyd yn oed os ydynt yr un fath.

Rhaid i chi gydymffurfio â’r gofynion hysbysu hyn am ………… blynedd.

Os na rowch y wybodaeth gywir i’r heddlu ar amser, byddwch yn cyflawni trosedd a gallech gael eich anfon i’r carchar.

Peidiwch â gadael adeilad y llys tan fydd gennych hysbysiad ysgrifenedig o beth ddylech ei wneud.