Remand i lety cadw pobl ifanc 2il set o amodau (pobl ifanc 12-17 oed, troseddau neillffordd/ditiadwy yn unig)

Rydych yn cael eich remandio i lety awdurdod lleol tan ………… Tan hynny bydd ………… yn gyfrifol amdanoch/yn gofalu amdanoch [rhowch fanylion yr awdurdod lleol dynodedig].

Nid ydym yn caniatáu mechnïaeth i chi oherwydd:

 1. bod sail gref dros gredu’r canlynol:
  1. na fyddech yn dod yn ôl i’r llys [a/neu]
  2. y byddwch yn cyflawni trosedd [a/neu]
  3. y byddwch yn ymyrryd â thystion neu’n rhwystro cwrs yr achos [a/neu]
 2. honnir y byddwch yn cyflawni trosedd ar fechnïaeth, oherwydd i’r trosedd hwn gael ei gyflawni ar fechnïaeth [a/neu]
 3. eich bod wedi cael eich rhyddhau ar fechnïaeth amodol yn flaenorol ac nad ydych wedi glynu at yr amodau hynny [a/neu]
 4. bod sail gref dros gredu y byddech yn cyflawni trosedd sy’n debygol o achosi, neu wneud i ………… [rhowch fanylion yr unigolyn cysylltiedig] ofni anaf corfforol neu feddyliol [a/neu]
 5. rydym wedi ein bodloni y dylid ei wrthod er eich lles chi eich hun [a/neu]
 6. eich bod eisoes yn bwrw dedfryd dan glo [a/neu]
 7. ein bod yn fodlon nad oes gennym ddigon o wybodaeth i benderfynu a ellir eich rhyddhau ai peidio [a/neu]
 8. dyma’r unig ffordd briodol o sicrhau y caiff adroddiad ei baratoi.

Rydym yn credu hyn oherwydd:

 1. difrifoldeb y trosedd a sut yr ymdrinnir â chi am ei gyflawni [a/neu]
 2. eich cofnod troseddol a’ch cefndir [a/neu]
 3. y rhoddwyd mechnïaeth i chi o’r blaen ond na fu i chi ufuddhau [a/neu]
 4. cryfder y dystiolaeth yn eich erbyn [a/neu]
 5. fe allech ymddwyn mewn ffordd a allai achosi neu wneud i ………… [rhowch fanylion yr unigolyn cysylltiedig] feddwl y gallech achosi niwed iddynt [a/neu]
 6. [unrhyw unigolyn perthnasol arall – rhowch fanylion.]

Rydych wedi eich cyhuddo o drosedd sy’n cario dedfryd dan glo ac rydym yn fodlon fod posibilrwydd gwirioneddol y byddwch yn derbyn dedfryd o’r fath.

Mae gennych hanes diweddar o ddianc tra’n destun remand dan glo a honnir y cyflawnwyd y trosedd hwn tra yr oeddech ar remand o’r fath. [a/neu] Mae’r trosedd hwn, ynghyd ag eraill y cafwyd chi’n euog ohonynt, yn dangos hanes diweddar o gyflawni troseddau carcharol tra ar fechnïaeth neu tra’n destun remand dan glo oherwydd …………

Mae remand i lety cadw pobl ifanc yn angenrheidiol [i amddiffyn y cyhoedd rhag marwolaeth neu niwed difrifol gennych] [i’ch atal rhag cyflawni troseddau carcharol pellach oherwydd …………