Penderfyniad trosedd difrifol (pobl ifanc 10 -11 oed a phobl ifanc 12 – 14 oed nad ydynt yn droseddwyr mynych) - Anfon am dreial

Anfon am dreial (arwydd o bledio’n ddieuog neu ddim ple yn cael ei ddatgan)

Fe’ch cyhuddir o ………… [nodwch y trosedd(au)].

Gan ystyried difrifoldeb y trosedd(au), rydym wedi penderfynu y dylai Llys y Goron ymdrin â’ch achos. Er gwaethaf eich oedran, rydym yn ystyried y mater yn un mor ddifrifol, pe byddech yn eich cael yn euog o’r trosedd hwn, fod dedfryd o dros ddwy flynedd dan glo yn bosibilrwydd cryf [rhowch resymau dros hyn].

Rydych felly yn cael eich anfon i Lys y Goron yn ………… [nodwch pa Lys y Goron] ar gyfer treial ar ………… [nodwch ddyddiad y gwrandawiad].

Yn y cyfamser, rydych ………… [rhowch fanylion y remand].