Gorchymyn ymddygiad troseddol

Rydym yn gwneud gorchymyn ymddygiad troseddol yn yr achos hwn am gyfnod o [………… blynedd] [nes gwneir gorchymyn pellach].

Rydym yn dyfarnu eich bod wedi cymryd rhan mewn ymddygiad sydd wedi achosi, neu’n debygol o achosi aflonyddwch, braw neu drallod ac y bydd gwneud gorchymyn yn helpu i’ch rhwystro rhag ymddwyn fel hyn.

Rydym yn credu hyn oherwydd …………

Tra rydych dan y gorchymyn hwn, ni chewch wneud y canlynol: ………… [Nodwch y gweithredoedd gwaharddedig a hyd bob gwaharddiad.]

Mae’n rhaid i chi fodloni’r gofynion canlynol: ………… [Nodwch y gofynion, y sawl sy’n gyfrifol am fonitro cydymffurfiaeth ac am ba hyd.]

Os na fyddwch yn cydymffurfio â’r gorchymyn hwn byddwch yn cyflawni trosedd difrifol ac efallai y cewch eich anfon i’r ddalfa.

Ydych chi’n deall?

Rhaid i chi aros i gael copi o’r gorchymyn cyn i chi adael adeilad y llys.