Gofynion gorchymyn dedfryd ohiriedig – ymwrthod ag yfed alcohol, gwahardd rhag mynd i ardal benodol a monitro presenoldeb

Ymwrthod ag yfed alcohol a monitro – [Dechrau nawr] [O ………… [rhowch y dyddiad]] a tra eich bod yn disgwyl i’ch tag gael ei osod, ni ddylech [yfed alcohol] am gyfnod o ………… hyd nes ………… [rhowch y dyddiad] ac yn ystod y cyfnod hwn rhaid i chi gytuno i gael eich monitro i sicrhau eich bod yn cydymffurfio.

[Os nad oes gan y diffynnydd gyfeiriad sefydlog, dylech gynnwys y canlynol.] Bydd yr offer tagio yn cael ei osod mewn swyddfa Brawf a rhaid i chi fynychu’r swyddfa honno ar ddyddiad ac amser a hysbyswyd i chi gan eich swyddog cyfrifol i osod eich tag. Byddant hefyd yn trefnu amser i lanlwytho’r wybodaeth o’ch tag. Rhaid i chi fod yn bresennol bryd hynny a chydymffurfio ag unrhyw gyfarwyddiadau rhesymol a roddir i chi ar gyfer pob proses lanlwytho ymhellach.

Cau allan – Y Rhaid ichi beidio â mynd i ………… [am gyfnod o 24 awr y dydd am gyfnod o …………] [rhwng ………… a ………… o’r gloch [noder y dyddiad(au)]]. Rhoddir tag electronig amdanoch a byddwch yn cael eich monitro drwy GPS.

Monitro presenoldeb – Rhaid ichi fynd i ………… [noder y weithgaredd neu’r apwyntiad] am ………… [noder yr amser] ar ………… [noder y dyddiad(au)] yn ………… [noder y lleoliad].

Monitro lleoliad – Byddwch yn cael eich monitro yn electronig am gyfnod o ………… Mae hyn yn golygu y bydd eich symudiadau yn cael eu monitro’n electronig drwy’r tag GPS.

Y cyfan – Bydd y cwmni monitro yn gosod y tag arnoch. Rhaid ichi wisgo’r tag drwy’r amser yn ystod cyfnod y gofyniad/gofynion.

Ni ddylech dynnu’r tag nac ymyrryd â’r offer mewn unrhyw ffordd, ac mae’n rhaid ichi sicrhau eich bod yn tsiarjo’r batri yn unol â’r cyfarwyddyd a roddwyd.

Mae’n rhaid ichi ganiatáu mynediad i staff y cwmni monitro er mwyn iddynt allu gosod y tag ac egluro sut mae’n gweithio.

Mae’n rhaid ichi gydymffurfio ag unrhyw gyfarwyddiadau rhesymol a roddir ichi.

[Pan nad yw’r amodau a osodir yn cynnwys cyrffyw â thag, dylid cynnwys y canlynol] Rhaid ichi aros yn [nodwch y cyfeiriad] o [heddiw] [rhowch ddyddiad diweddarach] rhwng 5pm a hanner nos tan ………… [noder ddyddiad sydd ddeuddydd ar ôl heddiw], fel y gellir gosod eich tag a gosod yr offer monitro. Bydd y gofyniad hwn yn dod i ben unwaith y bydd y tag a’r offer monitro wedi cael eu gosod. Mae’n rhaid ichi gydymffurfio wrth i’r tag a’r offer monitro gael eu gosod.