Gorchymyn cymunedol

Triniaeth alcohol – Byddwch yn derbyn triniaeth [breswyl] [dibreswyl] dan gyfarwyddyd Dr ………… am gyfnod o ………… Ydych yn cytuno i’r gofyniad hwn?

Canolfan ymbresenoli – Rhaid i chi fynd i’r ganolfan fynychu y bydd eich swyddog cyfrifol yn eich cyfarwyddo i fynd iddi. Rhaid i chi gwblhau cyfanswm o ………… awr ar y dyddiau a benodir gany swyddog sydd yng ngofal y ganolfan.

Cyrffyw – Rhaid i chi aros yn [rhowch y cyfeiriad] rhwng yr oriau ………… ar y diwrnodau canlynol ………… Bydd tag electronig yn cael ei ffitio arnoch gan y cwmni monitro yn eich cyfeiriad cartref, yn ystod oriau cyrffyw. Bydd y gorchymyn yn para am ………… mis/wythnos/diwrnod ac yn gorffen am ………… ar ………… Ni ddylech ymyrryd â’r tag nac ychwaith â’r uned reoli.

Adsefydlu defnyddwyr cyffuriau – Rydym yn bwriadu ichi gael triniaeth [breswyl] [amhreswyl] dan gyfarwyddyd ………… a darparu samplau i’w profi yn ôl y gofyn am gyfnod o ………… Bydd y llys yn adolygu hyn ar ………… a bydd yn rhaid ichi ddod i’r llys yr adeg honno. A ydych yn cydsynio â’r gofyniad hwn?

Gwahardd teithio dramor – Ni chewch deithio i unrhyw wlad y tu allan i Ynysoedd Prydain [ar …………] [am gyfnod o …………]

Triniaeth iechyd meddwl – Byddwch yn derbyn triniaeth [breswyl] [di-breswyl] dan gyfarwyddyd Dr ………… am gyfnod o …………. tan ………… [rhowch y dyddiad]. Ydych yn cytuno i’r gofyniad hwn?

Rhaglen – Rhaid i chi gymryd rhan mewn rhaglen yn ôl cyfarwyddyd eich goruchwyliwr am gyfnod o ………… diwrnod.

Gweithgaredd gwaharddedig – Ni chewch ………… [am gyfnod o ………… ] [ar y diwrnodau canlynol …………] tan ………… [rhowch y dyddiad].

Gweithgaredd adsefydlu – Byddwch dan oruchwyliaeth swyddog cyfrifol ac yn ystod y cyfnod goruchwylio bydd rhaid ichi ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a roddir ichi ynghyd â mynychu pob apwyntiad. Hefyd, bydd rhaid ichi gwblhau i fyny at […………] diwrnod o weithgaredd fel y cyfarwyddir gan eich swyddog cyfrifol.

Preswylfan – Rhaid i chi fyw yn …………tan ………… [lle bo’n berthnasol] hyd nes y bydd eich swyddog cyfrifol yn cytuno y gallwch fyw mewn cyfeiriad gwahanol.

Gwaith di-dâl – Rhaid i chi wneud ………… awr o waith di-dâl yn y gymuned fel y mae eich swyddog cyfrifol yn ei gyfarwyddo. Rhaid cwblhau hyn erbyn ………… [rhowch y dyddiad].

 


[Gofynion ymwrthod ag yfed alcohol, gwahardd rhag mynd i ardal benodol a monitro presenoldeb]