Dedfryd o garchar

Rydym yn eich anfon i [garchar] [sefydliad troseddwyr ifanc] am gyfnod o ………… diwrnod/wythnos/mis.

  • [Nodwch bob trosedd.
  • Nodwch y cyfnod o garchar.
  • Nodwch a yw’n gydredol neu’n ddilynol.]
  1. Mae’r trosedd(au) mor ddifrifol fel bod cyfiawnhad dros roi dedfryd o garchar [neu]
  2. Rydych wedi methu’n fwriadol a pharhaus i gydymffurfio â’ch gorchymyn cymunedol. [neu]
  3. Rydych wedi gwrthod cytuno i ni wneud gofyniad ………… ar orchymyn cymunedol.

Ein rhesymau yw:

[Rhowch eich rhesymau]

[Lle bo’n berthnasol.] Rydym wedi lleihau eich dedfryd oherwydd eich bod wedi pledio’n euog. Pe baech heb wneud, byddai eich dedfryd wedi bod yn …………

Bydd y ………… diwrnod a dreulioch ar gyrffyw gyda thag yn cyfrif tuag at y ddedfryd hon. Bydd unrhyw amser a dreulioch ar remand yn cael ei gyfrifo gan yr awdurdod / carchar / YOI priodol. [Os remandiwyd y diffynnydd neu os oedd ar gyrffyw gyda thag am fwy na 9 awr y dydd, bydd eich cynghorydd cyfreithiol yn cyfrifo nifer y diwrnodau sydd i’w hystyried.]

Lle dedfrydir am drosedd(au) a gyflawnwyd ar ôl 31 Ionawr 2015. Byddwch fel arfer yn cael eich rhyddhau ar drwydded ar ôl treulio hanner eich dedfryd. Bydd eich trwydded yn parhau tan ddiwedd eich dedfryd ac os collfarnir chi am drosedd pellach, neu o dorri unrhyw un o ofynion eich trwydded, bydd angen i chi efallai fynd yn ôl i’r carchar.

Ar ddiwedd cyfnod eich trwydded, byddwch yn cael eich goruchwylio am gyfnod pellach yn y gymuned. Bydd yr oruchwyliaeth yn dod i ben 12 mis ar ôl eich rhyddhau o’r carchar. Os na fyddwch yn cydymffurfio â thelerau’r oruchwyliaeth hon, gallech orfod dod yn ôl i’r llys a chael cosb bellach a allai gynnwys eich anfon i’r carchar.

[Os yw’n berthnasol.] Fel gwladolyn tramor sydd wedi cael ei ddedfrydu i 12 mis o garchar, rydych bellach yn agored i gael eich alltudio. Y Swyddfa Gartref fydd yn gwneud y penderfyniad hwn, nid y llys, a byddant yn cysylltu â chi.

Ydych chi’n deall?

[Lle bo’n berthnasol, ystyriwch unrhyw orchymyn ategol, iawndal a/neu waharddiad.]