Cadw ci dan reolaeth briodol (Deddf Cŵn 1871)

Rydym yn gwneud gorchymyn bod ………… [rhowch enw / disgrifiad o’r ci neu gŵn] yn cael ei gadw / eu cadw dan reolaeth briodol.

Mae hyn oherwydd ………… [rhowch resymau].

[Lle bo’n berthnasol.] Gosodwn yr amodau canlynol:

[Nodwch ba fesurau sy’n ofynnol:

  • Pan fydd / fyddant mewn man cyhoeddus, rhaid rhoi penffrwyn ar y ci neu gŵn.
  • Pan fyddwch mewn man cyhoeddus rhaid i unigolyn 16+ oed gadw’r ci neu gŵn yn dynn ar dennyn.
  • Ni ddylai’r ci neu gŵn fynd i ………… [nodwch yr ardal lle gwaherddir hwynt].
  • Os yn gi neu gŵn gwryw, rhaid ei ysbaddu.
  • ………… [nodwch unrhyw amod arall.]

Os nad ydych yn cydymffurfio â’r gorchymyn hwn, gellir atafaelu a difa’r ci neu gŵn a gallech gael eich gorchymyn i dalu costau eu cadw hyd nes y byddant yn cael eu difa, a thalu costau eu difa.